Loving Cup Pepperoni Pizza

Toronto, Ontario

Tomato sauce, aged mozzarella, parmesan, ezzo natural pepperoni, wild oregano

10″ pizza

$11.99

Out of stock